Hledat na webu

Odpovědnost za škodu na majetku či zdraví návštěvníka

Místy určenými k odkládání věcí jsou pouze skříňky v šatně. Každý návštěvník je odpovědný za řádné uložení svých věcí do skříňky. Za ztrátu/odcizení či poškození věcí provozovatel relaxačního centra nenese žádnou odpovědnost. Každý návštěvník je povinen řádně si hlídat své věci po celou dobu návštěvy.

Každý návštěvník je povinen se v prostorech relaxačního centra chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i třetích osob. Návštěvník bere na vědomí, že relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že provozovatel relaxačního centra nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastním jednáním, nedodržováním provozního řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců. Provozovatel relaxačního centra všem návštěvníkům před prováděním relaxačních aktivit doporučuje zvážit jejich vhodnost na zdraví, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.

Děti mladší 15 let mohou do prostor relaxačního centra vstoupit pouze za doprovodu osoby starší 18 let; tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu návštěvy relaxačního centra je za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte nenese provozovatel relaxačního centra odpovědnost.

Odpovědnost za škodu na majetku provozovatele relaxačního centra

Návštěvník odpovídá za škodu na majetku relaxačního centra způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním/opomenutím a je tuto škodu povinen relaxačnímu centru bez zbytečného odkladu nahradit.

Každá škoda na majetku či zdraví bude provozovatelem relaxačního centra řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Dále bude přivolána Městská policie či Policie ČR a příp. záchranná služba. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů, poškození majetku je evidováno v knize škod a ztráty a nálezy věcí jsou evidovány v knize ztrát a nálezů.

 

Ve všech prostorách relaxačního centra je přísně zakázáno

 • hlučet, chovat se způsobem obtěžujícím ostatní návštěvníky
 • konzumovat potraviny, kouřit s výjimkou prostor k tomu určených
 • jakkoli tyto prostory znečišťovat
 • plýtvat vodou a energiemi
 • úmyslně ničit majetek
 • zdržovat se v prostorách relaxačního centra mimo provozní dobu
 • vstup se zvířaty
 • provozovat komerční činnost bez předchozího písemného souhlasu provozovatele relaxačního centra
 • manipulovat se zařízeními mimo oprávněné osoby (topení, elektroinstalace, saunových kamen apod.)
 • křičet, běhat, pískat, bezdůvodně volat o pomoc, úmyslně stříkat a obtěžovat ostatní návštěvníky nebo jakkoliv ohrožovat provoz
 • praní prádla a jiných věcí

 

Zákaz vstupu do prostorů relaxačního centra

Do prostorů relaxačního centra nemají přístup návštěvníci s onemocněními, kterými by mohli nakazit a poškodit další návštěvníky, tj.osoby zavšivené, s  kožními vyrážkami, bradavicemi, infekčními chorobami a záněty, hnisavými a otevřenými ranami, bacilonosiči. Dále pak osoby nacházející se v karanténě a osoby, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba.

 

Pokyny pro uživatele sauny

1. Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou.
2. V sauně doporučujeme sedat si na vlastním či zapůjčeném ručníku/prostěradle.
3. Doporučená délka pobytu v sauně je 7 – 15 minut a maximálně 3 cykly po sobě.
4. Pobyt v sauně se řídí pocity, návštěvník by se měl cítit dobře.
5. Po každém cyklu je návštěvník povinen se osprchovat.
6. Osoby trpící vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárním systému by měly pobyt v sauně konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
7. Přístup do sauny řídí provozovatel dle kapacity potírny.

 

Všeobecné bezpečnostní předpisy

První pomoc 155
Hasiči 150
Policie 158

 

Lékárnička zajištěna u obsluhy.